آموزش 4 مدل بافت توری زیبا با دو میل

مدل بافت توری درخت انگور، مدل توری زنجیره قلبها، مدل کشباف توری شبکه و مدل توری برگ متناوب از مدل های زیبا و تزئینی بافت با دو میل است.

ستاره ؛ سرویس خانه داری -  تصمیم داریم در این آموزش 3 مدل بافت با دو میل توری با طرح های زیبا را ارائه دهیم، که برای بافت پیراهن های زنانه و یا بافت های تزئینی کاربردهای چشمگیری دارد.

 

1- آموزش بافت با دو میل: مدل توری درخت انگور

 

عکس آموزش بافت با دو میل: مدل توری درخت انگور

 

برای این مدل بافت با دو میل باید به تعداد مضرب 8 + 6 دانه سر بگیرید.

 رج 1 و تمام رجهای فرد:  همه دانه ها از رو بافته شود.  

رج 2:

2 دانه زیر، ( 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 2 دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید( ssk  )، 2 دانه زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید و 4 دانه آخر را از زیر ببافید.  

رج 4:

1 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1 ژته ( 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 2 دانه را نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و 2 تا را با هم از زیر یکی کنید، 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1 ژته ) داخل پرانتز را تکرار کنیدو 2 دانه آخر را از زیر ببافید.  

رج 6:

3 دانه زیر، 1 ژته ( 3 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر،  2 دانه را نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و 2 تا را با هم از زیر یکی کنید، 1 دانه زیر، 1 ژته ) داخل پرانتز را تکرار کنید و 3 دانه آخر را از زیر ببافید.  

 رج 8:

5 دانه زیر، ( 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 2 دانه را نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و 2 تا را با هم از زیر یکی کنید، 2 دانه زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید و 2 دانه آخر را از زیر ببافید.  

رج 10:

4 دانه زیر، ( 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، * 1 ژته، 1 دانه زیر * 2 بار، 2 دانه را نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و 2 تا را با هم از زیر یکی کنید)  داخل پرانتز را تکرار کنید و 3 دانه آخر را از زیر ببافید.

رج 12:

3 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر ( یکی از زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید و 2 دانه آخر را از زیر ببافید.

برای ادامه این مدل زیبای بافت با دو میل می توانید رج های 1 تا 12 را تکرار کنید.  

بیشتر بدانید:‌ بافت با دو میل

2- آموزش بافت با دو میل: مدل توری زنجیره قلبها

عکس  آموزش بافت با دو میل: مدل توری زنجیره قلبها

 

برای این مدل بافت با دو میل باید به تعداد مضرب 9 بعلاوه 2 دانه سر بگیرید.

 رج 1:
1 دانه حاشیه، ( 2 دانه از رو، 2 دانه زیر ، 1 ژته، 1 دانه زیر، یک دانه را از زیر بافته و دانه دوم را به شکل دانه زیر درآورده و نبافته روی دانه اول بیندازید به طوری که دو دانه یکی شود و پیچی نداشته باشد، 2 دانه زیر) داخل پرانتز را تکرار کنید، 1 دانه آخر را حاشیه ببافید.

 

رج 2:
تمام رجهای زوج:  یکی حاشیه ( 2 دانه زیر 5 دانه از رو 2 دانه زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید، 1 دانه آخر را حاشیه ببافید.

 

رج 3:
1 دانه حاشیه، ( 2 دانه از رو، 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1 ژته، 2 دانه زیر، 2 دانه از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید، 1 دانه آخر را حاشیه ببافید.

 

در ادامه برای این مدل بافت با دو میل  رج های 1 تا 4 را تکرار کنید.

بیشتر بدانید: بافت با دو میل

3- آموزش بافت با دو میل: مدل توری برگ متناوب

 

عکس آموزش بافت با دو میل: مدل توری برگ متناوب

 

برای این مدل بافت با دو میل باید به تعداد مضرب 14 + 2 دانه سر بگیرید.  

 

رج 1:
2 دانه از رو، ( 2 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 2دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و 2 دانه را با هم از زیر یکی کنید، 3 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر 2 دانه از رو ) داخل پرانتز را  تکرار کنید.

 

رج 2 و تمام رج های زوج:
( 2 دانه زیر، 12 دانه از رو ) داخل پرانتز را  تکرار کنید و 2 دانه آخر به زیر بافته شود.

 

رج 3:
2 دانه از رو، ( 2 دانه زیر، 1 ژته، 3 تا  زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر،  2دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و 2 دانه را با هم از زیر یکی کنید، 1 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر 2 دانه از رو ) داخل پرانتز را  تکرار کنید.  

 

رج 5:
2 دانه از رو، ( 2 دانه زیر، 1 ژته، 5 تا  از زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. 2 تا یکی از  زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، 1 دانه زیر 2 دانه از رو ) داخل پرانتز را  تکرار کنید.  
 
رج 7:
2 دانه از رو، ( 2دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و 2 دانه را با هم از زیر یکی کنید، 3 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1  ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر، 2 دانه از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید.
 
رج 9:
2 دانه از رو، ( 2دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و 2 دانه را با هم از زیر یکی کنید، 1 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1  ژته، 3 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر، 2 دانه از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

 

 رج 11:
2 دانه از رو ( یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. 2 تا یکی از  زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید،  یکی از زیر ، 1  ژته، 5 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر، 2 دانه از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

 

برای ادامه این مدل بافت با دو میل، رج های 1 تا 11 را تکرار کنید.

بیشتر بدانید: بافت لانه زنبوری

4- آموزش بافت با دو میل: مدل کشباف توری شبکه

 

عکس آموزش بافت با دو میل: مدل کشباف توری شبکه
بیشتر بدانید: بافت با دو میل

برای این مدل بافت با دو میل باید به تعداد مضرب 2 +2+2 دانه سر بگیرید.

 

 رج 1:
1 حاشیه، ( 1 ژته ، 1 دانه را از زیر بافته و دانه دوم را به شکل دانه زیر درآورده و نبافته روی دانه اول بیندازید به طوری که دو دانه یکی شود و پیچی نداشته باشد)، داخل پرانتز را تکرار کنید و 1 دانه آخر را حاشیه ببافید.

 

 رج 2:
1 حاشیه، ( 1 ژته ، 2 تا یکی از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید، 1 دانه آخر را حاشیه ببافید.

برای ادامه این مدل بافت با دو میل، رج های 1 تا 2 را تکرار کنید.

نظر خود را ارسال کنید